به نظر شما مشکل انیمیشن ایران در چیست؟

موضوعات تکراری و کسل کننده
4نفر=24%
----------------------------------------------
کیفیت پایین تصویر و تکنیک کار
2نفر=12%
----------------------------------------------
در دسترس نبودن برای پخش خانگی
2نفر=12%
----------------------------------------------
پخش نا منظم و کم از تلوزیون داخلی
1نفر=6%
----------------------------------------------
تمام موارد
8نفر=47%
----------------------------------------------